'1' and date_format(wr_datetime, '%Y%m%d') between '$startYmd' and '$nowYmd' order by $sort desc limit 0, $rows "; # 정렬 필드에 의해서 전체적으로 정렬, 관리한다. if ($izen_sort == 'wr_hit') { $sql_gr_Q = " wr_is_comment <> '1' and date_format(wr_datetime, '%Y%m%d') between '$startYmd' and '$nowYmd' order by $izen_sort desc limit 0, $rows "; } elseif ($izen_sort == 'wr_scrap') { $sql_gr_Q = " wr_is_comment <> '1' and date_format(wr_datetime, '%Y%m%d') between '$startYmd' and '$nowYmd' and wr_scrap <> 0 order by $izen_sort desc limit 0, $rows "; } elseif ($izen_sort == 'wr_datetime') # wr_1 헤드라인 { $sql_gr_Q = " wr_is_comment <> '1' and date_format(wr_datetime, '%Y%m%d') between '$startYmd' and '$nowYmd' and wr_1 = 1 order by $izen_sort desc limit 0, $rows "; } elseif ($izen_sort == 'wr_good') # { $sql_gr_Q = " wr_is_comment <> '1' and date_format(wr_datetime, '%Y%m%d') between '$startYmd' and '$nowYmd' and wr_good <> '0' order by $izen_sort desc limit 0, $rows "; } elseif ($izen_sort == 'wr_id') { $sql_gr_Q = " wr_is_comment <> '1' order by $izen_sort desc limit 0, $rows "; } $sql = " select * from `$tmp_write_table` where $sql_gr_Q "; $result = sql_query($sql); #for (; $row=sql_fetch_array($result); $i++) # *오류* 전체 게시물 가운데 날짜에 상관없이 히트순으로 지정한 갯수만큼 출력된다. for ($i==0; $row=sql_fetch_array($result); $i++) { $list[$i] = get_list($row, $board, $latest_skin_path, $subject_len, $listdate); } } if ($izen_sort == 'wr_hit') { usort($list, 'izen_usort1'); } elseif ($izen_sort == 'wr_good') { usort($list, 'izen_usort2'); } $list= array_slice($list, 0, $rows); ob_start(); include "$latest_skin_path/latest.skin.php"; $content = ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $content; } ?> 꿀베- 연예인, 뉴스, 이슈, 노출, 움짤, GIF

전체보기 8 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


회원로그인

전체보기 목록

Total 108,685건 8 페이지
전체보기 목록
번호 제목 날짜 조회 추천 비추천
108580 사나와쯔위 02-06 59 0 0
108579 일자리 제공해주는 배려 02-06 59 0 0
108578 남녀사이에 친구가 없는 이유 02-06 59 0 0
108577 어느 의사의 소신있는 발언이 바꾼 세상 02-10 59 0 0
108576 10분만 공부하고 보면 꿀잼인 영화 02-10 59 0 0
108575 트라우마 제조 관광지 02-11 59 0 0
108574 윤태진 하트 02-13 59 0 0
108573 잔인무도한 짓을 하는 폭도 02-13 59 0 0
108572 남녀의 시선 차이 02-13 59 0 0
108571 햄거버 02-13 59 0 0
108570 이시영에게 고백받은 남자.jpg 02-13 59 0 0
108569 혼전순결녀 02-13 59 0 0
108568 무한리필 ㅇㄷ 02-13 59 0 0
108567 권오중이 말하는 자식교육 02-13 59 0 0
108566 호불호 패션 02-14 59 0 0
게시물 검색

게시물 삭제 요청 : master.rsss.kr@gmail.com
Copyright © ggulbest.com All rights reserved.
상단으로
모바일 버전으로 보기